Jornada de 36 hores a l’AP

El Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental ha fet arribar un document als professionals sanitaris d’aquell àmbit en què aquests han d’escollir com volen realitzar la seva jornada de treball de 36 hores setmanals. El document permet escollir entre dues opcions: 6 hores diàries de dilluns a dissabte, o bé 7 hores de dilluns a divendres però acumulant l’hora restant en cinc modalitats de recuperació, algunes de les quals van més enllà de la setmana laboral vigent.

Metges de Catalunya (MC) recorda que la jornada dels facultatius d’AP és de 36 hores setmanals, tal com recull l’article 10 del Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l´atenció primària de salut a Catalunya. Un cop finalitza la setmana vigent de treball, no hi ha cap obligació de recuperar hores laborals en les setmanes o mesos posteriors.

De la mateixa manera, en virtut del Pacte de Mesa sectorial de negociació de la jornada de treball del personal sanitari dels equips d’atenció primària de l’ICS, signat el 7-11-2007 i publicat el 24 d’octubre de 2008 (Resolució del DOGC, Núm. 5266, 26-11-2008), la jornada de treball ordinària es pot negociar de manera voluntària entre els professionals i la direcció de l’EAP.

Aquest pacte fixa la possibilitat de realitzar les 36 hores setmanals amb una jornada ordinària de dilluns a divendres, en torn mínim de 7 hores, dedicant un màxim de 2/3 de la jornada a l’activitat assistencial i respectant el solapament entre torns.

La dedicació afegida per completar el total d’hores setmanals pot distribuir-se a l’inici o a la finalització de la jornada, d’acord amb als interessos de la planificació i tenint en compte la conciliació dels treballadors, però no pot traslladar-se a setmanes posteriors a la vigent.

El sindicat recomana als facultatius que no signin cap document que comprometi la jornada de treball normalment establerta i continuïn aplicant allò que determina el Pacte de Mesa sectorial i el Decret 84/1985. En cap cas es pot forçar a un treballador a acumular el temps que supera les 7 hores de dedicació diària i transferir-lo a altres setmanes en forma de jornada doblada.

 

L’ICS tanca unilateralment la unitat de reforç assistencial domiciliària a l’àmbit d’AP Barcelona Ciutat

DREAPTal i com ens ha informat la companya delegada de Junta de personal, Sofia Maseda García, la Gerència d’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat ha decidit unilateralment tancar el dispositiu assistencial ‘Domicili Reforç  Especial d’Atenció Primària’ (DREAP). El motiu exposat per la gerència no és altre que la suposada poca activitat assistencial d’aquesta unitat de reforç.

Aquest dispositiu és conseqüència de l’acord de sortida de vaga que Metges de Catalunya (MC) i l’ICS van signar el dia 11 de desembre de 2008. El sindicat va pactar la creació d’una unitat de reforç en l’àmbit de primària de Barcelona amb la finalitat de “garantir la qualitat de l’atenció domiciliària i no incrementar les càrregues de treball dels professionals”. Aquesta unitat presta atenció entre les 17 i les 19 hores de dilluns a divendres.

Segons l’acord, la durada del dispositiu de reforç es condicionava a l’establiment d’un nou model retributiu dels metges que s’estava negociant al si del Consell de la professió mèdica. De la mateixa manera, l’acord establia la constitució d’una comissió de seguiment entre l’ICS i MC per adequar progressivament la unitat a les necessitats assistencials que en cada moment es produeixin.

L’ICS ha decidit de forma unilateral i sense cap notificació a la Comissió de seguiment, tancar aquest servei de reforç dels equips d’atenció primària, a partir de l’1 de febrer de 2012.

Quan els delegats de MC han tingut coneixement de la decisió, han exigit reunir-se amb la gerència d’àmbit. Els representants sindicals han traslladat a la gerent, Pilar Solans, la seva sorpresa per una mesura totalment imprevista que qualifiquen d’injustificable des del punt de vista de la qualitat assistencial ja que suposa una càrrega d’activitat inassumible per als EAP de Barcelona.

Per la seva part, la gerència al•lega que la decisió es pren pel baix nombre de visites domiciliàries efectuades pel servei, però no presenta cap registre documental que així ho acrediti. MC exigeix la presentació d’aquests registres, acarant alhora el nombre de visites amb la demanda real del servei.

En aquest sentit, el sindicat recorda que la dotació de recursos d’aquesta unitat s’ha vist reduïda -un altre cop de forma unilateral i sense els preceptius requisits de comunicació- i en conseqüència també ho ha fet seva la capacitat d’assistència.

MC roman a l’espera que l’ICS presenti els registres formals d’activitat del dispositiu DREAP. Mentrestant, els serveis jurídics del sindicat han iniciat l’estudi del cas per emprendre les mesures legals que resultin escaients.