Guia de recomanacions per a un ús no sexista de la llengua en l’àmbit de la salut

guiaEn el marc del Pla d’igualtat de l’empresa, l’ICS ha publicat una guia de recomanacions per a promoure l’ús d’un llenguatge no discriminatori per raó de gènere en l’àmbit de la salut.

El document s’adreça a professionals del món sanitari i té per objectiu oferir pautes senzilles de fàcil aplicació per a la redacció no sexista dels textos, ja siguin cartes, presentacions, impresos, material divulgatiu, etc.

Junt amb el document de recomanacions, l’ICS presenta un llistat de professions, condicions i càrrecs que recull la forma femenina, la masculina, les formes dobles i les propostes genèriques o abstractes. Aquesta llista s’anirà actualitzant i ampliant amb noves aportacions.

Les dones són absolutament majoritàries a la plantilla de l’ICS. Un 74% del total de treballadors de l’empresa són dones.

Metges de Catalunya participa de forma activa en la definició de les accions que persegueixen trencar les diferències entre homes i dones a l’ICS. La Dra. Ana Bellés és la representant del sindicat en la Comissió d’Igualtat que a aquest efecte va constituir l’ICS el 2010.

Aquesta comissió ha participat en l’elaboració del Pla d’Igualtat de l’ICS, aprovat el passat mes d’octubre per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat.