MC acusa Sanitat de promoure una rebaixa del salari mèdic amb la reforma del model retributiu

Són dies d’intercanvi de documents i propostes pels passadissos del ministeri de Sanitat. Tot a causa de l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat, la presentació dels quals s’ha de produir aquesta mateixa setmana. Una d’aquestes propostes és la reforma del model retributiu dels professionals sanitaris. Com no pot ser d’altra manera, aquest projecte s’encamina a retallar la despesa i assolir un estalvi a partir de la modificació de l’estructura salarial dels professionals de la salut.

Per Metges de Catalunya (MC) no existeix pitjor moment que l’actual per encetar una negociació de les condicions retributives dels facultatius. El sindicat està convençut que l’Administració “aprofitarà” el context econòmic per “promoure una rebaixa generalitzada de la massa salarial mèdica”.

En aquest sentit, l’organització sospita que l’estratègia consisteix en “redistribuir la massa salarial”, de tal manera que l’augment de sou dels metges que cobren menys del sistema (els més joves) es faci a costa dels més ben retribuïts. MC considera que aquesta fórmula és “injusta” perquè penalitza els professionals que acumulen un bagatge professional de “valor incalculable” per a l’eficàcia, la qualitat i el prestigi del sistema sanitari públic.

MC alerta alhora d’un altre dels eixos d’aquesta reforma: la transferència dels conceptes fixes de la nòmina cap a complements variables. Així, sota “rocambolescos sistemes de remuneració variable”, el ministeri pretén que la configuració del salari mèdic depengui en gran part de “l’arbitrarietat, la subordinació dels criteris clínics als criteris gerencials i la obediència als postulats economicistes”.

DPCI

La integració del conegut com Desenvolupament Professional Continu Individualitzat (DPCI) és un altre dels riscos del nou sistema retributiu, a parer de MC. La recertificació de la competència mèdica, en una “sort d’ITV cíclica”, convertirà els facultatius en l’únic col·lectiu professional amb l’imperatiu d’haver de superar una avaluació per continuar exercint la professió. Aquesta acreditació vindrà acompanyada d’un “sucós benefici econòmic” per a les institucions que avaluaran el nivell competencial del metge.

MC anima els agents socials, en especial als representants del col·lectiu mèdic, a mostrar la seva “clara oposició” al projecte de reforma retributiva en els termes en què s’està plantejant. El sindicat reclama que la negociació d’un nou marc salarial es faci des de la “més estricta transparència” i amb la participació dels representants dels treballadors “des del minut zero” del procés.

Com a punt de partida d’aquesta negociació, l’organització reivindica la necessitat que el salari del metge s’homologui amb el sou mig dels facultatius europeus i insisteix en l’objectiu d’integrar el “coneixement mèdic” en els òrgans de gestió, especialment en aquells que regulin i supervisin el desenvolupament professional del facultatiu.

Per últim, el sindicat recorda que la negociació de les condicions salarials és una competència “genuïnament sindical”.

Nou model retributiu a la vista

Les reformes al sistema de salut espanyol continuen i sembla que ara arriba el torn de la política de recursos humans. Segons apunten algunes informacions periodístiques, el ministeri de Sanitat està donant els primers passos per articular un nou model retributiu per als professionals sanitaris.

La ministra de Sanitat, Ana Mato, es va reunir dimecres passat amb els consellers de Salut de nou comunitats autònomes, entre els quals es trobava el conseller català, Boi Ruiz, per plantejar “solucions i mesures innovadores” que resolguin la “dispersió normativa” i “l’estancament” que afecta la política de recursos humans de l’àmbit sanitari.

Per ara no ha transcendit cap document de treball que concreti els canvis proposats pel ministeri, però, segons va avançar el conseller de Castella i Lleó, Antonio Sáez Aguado, en el nou marc retributiu la part variable serà més important que la fixa en la configuració del salari mèdic. En aquest sentit, Aguado va explicar que la proposta pretén corregir el sistema actual que es troba “massa centrat en l’antiguitat laboral”.

La grandària de l’hospital, la ubicació geogràfica o l’entorn rural o urbà del lloc de treball, seran altres elements que determinaran el nou model retributiu.

En el comunicat que el ministeri va difondre arran de la trobada, la ministra Mato afirma que són necessàries mesures “sensibles al que necessiten els professionals i al que requereixen els gestors públics”. Per a Mato, els canvis han de tenir en compte “l’eficiència en la gestió i la motivació dels treballadors sanitaris”.

“Volem debatre en profunditat sobre el paper dels nostres professionals en el Sistema Nacional de Salut, sobre el seu marc regulador, la seva motivació i sobre el seu desenvolupament professional”, diu Ana Mato.

Des d’alguns sectors s’apunta que entre els canvis que es volen introduir es troba l’anomenada ‘recertificació mèdica’ en el que es coneix com Desenvolupament Professional Continuat individualitzat (DPCi).

De la recertificació, una avaluació periòdica dels coneixements i les aptituds per continuar exercint la professió mèdica, se n’ocuparien els col·legis mèdics i les societats científiques -principals interessats en la implantació d’aquest examen- i es convertiria en un element més del nou disseny retributiu.

Per la seva part, els sindicats denuncien que s’estiguin proposant i consensuant modificacions en el sistema de retribucions sense comptar amb els representats dels professionals i alerten que no acceptaran cap reforma retributiva que s’imposi de forma unilateral.

L’objectiu de Sanitat és que la proposta de model retributiu estigui a punt per debatre-la en el proper Consell Interterritorial de Salut.

37,5 hores, però prèvia negociació

Des del passat 29 de juny, data en què es van aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat de 2012, regna una certa confusió respecte a l’ampliació de la jornada laboral del Sector Públic a 37,5 hores setmanals.

En efecte, la Llei 2/2012 de pressupostos generals preveu la modificació de la jornada laboral dels treballadors que conformen el Sector Públic, tant de l’Administració central com de l’autonòmica i local.  La disposició addicional 71 d’aquesta llei diu que la jornada general del treball del personal públic “no podrà ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

No obstant això, Metges de Catalunya (MC) recorda que la jornada laboral és una de les matèries de negociació recollides per la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). En l’article 37 d’aquest Estatut, s’especifiquen de forma clara les matèries que seran objecte de negociació a la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. La jornada laboral forma part d’aquest conjunt d’assumptes que correspon tractar en la mesa de negociació autonòmica.

Per tant, l’aplicació de la llei de pressupostos que amplia la jornada laboral dels treballadors públics, ha de passar el filtre de la Mesa General de la Funció Pública i la Mesa Sectorial de Sanitat. Fins que aquestes meses no es reuneixin per negociar les condicions de la modificació amb els representants sindicals, continua vigent la jornada actual.

El sindicat  alerta que qualsevol modificació unilateral de jornada per part de les gerències, es troba al marge d’allò previst per l’EBEP i no resulta d’obligat compliment per als treballadors.