Places d’APD interins i processos de selecció de l’ICS

Davant la possibilitat que l’Institut Català de la Salut (ICS) vulgui activar processos de selecció que afectin places ocupades per metges interins procedents del cos d’Assistència Pública Domiciliària (APD), Metges de Catalunya (MC) ha consultat els seus assessors jurídics per avaluar si aquesta possibilitat s’ajusta a dret.

La disposició transitòria 8.1 de la llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, va ordenar el cessament dels facultatius d’APD interins i el seu nomenament com a personal interí estatutari depenent de l’ICS. La mateixa norma preveu que els metges afectats per aquesta reconversió tindran dret a accedir a la condició de personal estatutari fix mitjançant la superació d’un concurs d’oposició de caràcter “excepcional, transitori i únic”.

Així, als professionals d’APD que ocupen plaça de metge interí de l’ICS no se’ls hi pot extingir el seu contracte fins que no es realitzi el procés de selecció a què es compromet la norma. Com aquest procés encara no s’ha dut a terme, aquests facultatius d’APD mantenen el seu dret a ocupar un lloc de treball de personal estatutari interí de l’ICS.

No obstant això, la llei no exclou que les places ocupades per personal de caràcter interí no puguin ser objecte d’un procés de selecció. En aquest sentit, la norma es circumscriu a l’obligatorietat de mantenir la categoria del lloc de treball en la transició de personal d’APD a interí de l’ICS, però no diu res sobre el dret a seguir ocupant la mateixa plaça.

D’aquesta manera, al marge de les consideracions de respecte professional per antiguitat i trajectòria, no existeix cap impediment legal perquè les places ocupades per facultatius interins d’APD no puguin ser incloses en processos de selecció, sempre i quan als professionals afectats se’ls hi respecti la categoria professional en la seva nova destinació dins el mateix ICS.

En qualsevol cas, tot i que la llei ho permeti, MC recorda l’ICS que l’agost passat, davant la possibilitat que les places de metges d’APD interins s’oferissin en un concurs de mobilitat voluntària, l’empresa es va comprometre, per escrit, a no treure aquestes places en la convocatòria i respectar els llocs de treball fins a la celebració del concurs oposició que permeti a aquest col·lectiu accedir a la condició de personal estatutari fix de l’ICS.

L’any 2009 es va convocar un concurs extraordinari per als APD interins que oferia 92 llocs de medicina familiar per optar a una plaça fixa de metge estatutari. El concurs, però, es va suspendre a causa de la impugnació presentada per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

Leave a Reply