Sobre el Pla d’ordenació de recursos humans 2012-2015

PORHEl passat 23 de desembre el Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS) va aprovar la resolució del nou Pla d’ordenació de recursos humans (PORH). El Pla estableix els objectius i els criteris d’actuació en la gestió del capital humà de la principal empresa de salut de Catalunya pel període 2012-2015.

Si bé és cert que el Pla ha estat objecte de debat en l’àmbit de la Mesa Sectorial, en cap cas té l’aprovació dels representants sindicals presents en aquesta Mesa. El Consell d’Administració de l’ICS va aprovar de forma unilateral el PORH el dia 19 de desembre.

Metges de Catalunya (MC) va manifestar en la mateixa Mesa Sectorial de negociació els dubtes que generen a l’organització determinades qüestions descrites al Pla de forma poc concreta o deliberadament ambigua. Aquests punts es mantenen en el redactat final de document i obren la porta a múltiples interpretacions.

El sindicat es pregunta el significat d’afirmacions com “articular mecanismes d’entrada i sortida” o el “dimensionament adequat d’efectius”. La manca de concreció desperta sospites sobre la voluntat final de l’ICS en la gestió i el manteniment dels seus treballadors.

El document marc fixa també les directrius per a la millora dels processos i la productivitat i indica, entre d’altres, la voluntat de potenciar “l’autonomia de gestió” i “els rols de gestió clínica entre els professionals d’infermeria”. En aquest sentit, s’afegeix el propòsit “d’afavorir la delegació d’actuacions dintre dels equips professionals, prevista a l’Art. 9 de la LOPS”.

MC reclama de nou el detall de les actuacions previstes per assolir aquests objectius, aclarint alhora els procediments per a qüestions sensibles com les convocatòries de mobilitat voluntària després d’haver finalitzat un procés selectiu o la categorització dels processos de selecció.

El PORH incorpora una sèrie d’annexes que desenvolupen alguns dels preceptes del propi document, entre els que destaca el cas de les previsions de jubilacions.

El sindicat troba rellevant que el Pla no té en compte l’excedent de 1.600 metges residents que durant el període 2011-2014 finalitzen el seu període formatiu i no es veuran compensats pel nombre de jubilacions previstes pel mateix període.

De la mateixa manera, MC reclama que s’aclareixin les accions previstes pel personal de contingent. És necessari precisar les mesures que tenen per objecte  “afavorir la integració del personal de contingent”.

Pel que fa a la previsió de jubilacions en el cas dels especialistes de contingent, el PORH aplica una ponderació de compensació de jornada reduïda -2,5 hores- que no concorda amb el pacte dels 2/3 assistencials a l’atenció primària. És a dir, si la jornada assistencial a primària és de 4,8 hores diàries, la jornada de contingent representa més d’un 50% d’aquesta.

Tot i així, el Pla compensa les jubilacions de contingent aplicant un corrector que estima la seva jornada com només un 1/3 de la prestació de primària. D’aquesta manera, el nombre de metges integrats per cada facultatiu de contingent és inferior al que en realitat correspondria.

A més, cal recordar que les carregues reals de pacients són les mateixes per un metge de contingent que per un de primària. Per la qual cosa, si un metge de primària rep les càrregues de 3 metges de contingent, el nombre de pacients assignats excedirà en molt la mitjana de 1.414 pacients per cada especialista de primària.

El nou Pla d’ordenació dels recursos humans s’afegeix a la situació pressupostària, la modificació de la Llei de l’ICS (llei òmnibus) i l’objectiu de la seva governança. Tot plegat provocarà que durant els propers anys assistim a:

  • Una atomització de l’ICS en diverses empreses, el que s’aprofitarà per augmentar les diferències de les condicions professionals, laborals i salarials entre àmbits i centres.
  • La intercessió d’empreses privades en la fixació de les condicions professionals, laborals i salarials, dificultant la negociació col•lectiva.
  • Una precarització de les condicions professionals, laborals i salarials dels metges en tots els àmbits.
  • Una disminució substancial de les ofertes de treball.

Metges de Catalunya reitera la seva negativa a l’aprovació del PORH 2012-2015 i manifesta que mantindrà una postura ferma en la defensa dels drets dels professionals mèdics de l’ICS.

Leave a Reply