Sobre les DPO 2012 de l’ICS

Les direccions dels centres d’atenció primària han presentat, per a la seva signatura, el document d’acord del complement de direcció per objectius (DPO) de l’any 2012.

Metges de Catalunya (MC) recorda als seus afiliats que, tal com consta en el II Acord de la Mesa de Negociació de Sanitat de l’Institut Català de la Salut, la proposta d’objectius ha de complir el següents requisits:

  • Els objectius han de ser assolibles i fixats amb la participació de l’interessat, que ha de estar-hi d’acord.

  • Els elements que influeixen en la retribució variable han de ser explícits, ben definits, específics i coneguts, i el professional, mitjançant el seu treball, ha de poder incidir-hi, sense dependre d’altres persones o d’altres elements que puguin influir-hi dificultant l’assoliment.

  • Els objectius es mesuraran mitjançant un indicador objectivable, i així mateix, es fixarà una meta (percentatge que s’ha d’assolir) de consecució clara i verificable, i el professional tindrà periòdicament informació de l’evolució de cada objectiu pactat per poder-lo aconseguir.

  • El complement retributiu associat als diferents percentatges de consecució del complement de direcció per objectius ha de estar reflectit en el document a signar pel professional i ha de correspondre a la quantitat econòmica que es determina en el II Acord.

A conseqüència del retard en el procés de fixació de les DPO 2012,  MC recalca que si el document d’acord entre la direcció del centre i el professional se signa després del primer trimestre de l’any, els percentatges de consecució de cada objectiu pactat han de ser proporcionals al període que tindrà el professional durant l’any 2012 per assolir cada objectiu concret, i per tant el que es computarà com el 100% d’obtenció.

De la mateixa manera, el sindicat recorda que tots els objectius fixats han de respondre a l’evidència científica i que, en cap cas, han de plantejar dilemes ètics i/o conflictes deontològics al professional. Tampoc s’han de considerar objectius els que estiguin associats a qüestions laborals i/o organitzatives que es resolen amb altres instruments.

Respecte al detall dels objectius fixats, MC recomana no acceptar fites que requereixin la participació determinant de factors externs o d’altres membres aliens al professional mèdic.

Per facilitar la presentació d’aquestes al·legacions a la direcció del centre, MC proporciona als afiliats una instància que recull els preceptes del II Acord i sol·licita que es respectin en la fixació dels d’objectius de 2012.

Qui així ho desitgi, pot presentar aquesta instància (degudament emplenada) junt amb el document d’objectius lliurat per l’ICS. Si les DPO ja han estat signades, es pot presentar la instància a la SAP o a la Direcció d’Àmbit. En qualsevol cas, l’interessat sempre ha de guardar una còpia per a futures reclamacions.

La instància, elaborada pels serveis jurídics de MC, incorpora un punt obert, disponible perquè cada facultatiu pugui afegir a voluntat pròpia les al·legacions que consideri oportunes respecte a la fixació d’unes DPO correctes i conformes al II Acord.

-Descarrega aquí la instància-

Deixa un comentari