“Intentarem aturar la integració dels metges de contingent i APD”

Antoni Duran i Julio Garzo, secretari i president del sector Funcionaris-Contingent i Zona.

Sindicat al dia continua la ronda d’entrevistes amb els responsables dels sis sectors professionals en què s’estructura Metges de Catalunya (MC).  Ara és el torn del president i del secretari del sector Funcionaris-Contingent i Zona, Julio Garzo, oftalmòleg del CAP Tarragonès, i Antoni Duran, metge d’Assistència Pública Domiciliària (APD) de Valls, respectivament.

Quins són els principals reptes als que ha de fer front el sector Funcionaris-Contingent i Zona?

Julio Garzo (J.G): El principal repte que tenim és tot allò que es deriva del Reial Decret Llei 16/2012, que integra  forçosament els metges de contingent i expropia  del seu lloc de treball als facultatius d’APD.

Antoni Duran (A.D): Estem parlant d’una afectació de 346 metges d’APD i  627 de contingent. En el cas dels APD,  a més, hi ha una càrrega simbòlica: s’elimina d’una tacada, en tres ratlles del RD, un cos que té 152 anys d’existència i que ha estat la base de l’actual sistema de Seguretat Social.

Com dieu, el decret llei 16/2012 del govern espanyol ha suposat un autèntic trasbals perquè en un primer moment fixava la integració forçada per al 31 de desembre d’aquest any. Finalment, la pressió del sindicat va aconseguir que el procés s’endarrerís un any. Quina és la perspectiva de futur?

A.D: Efectivament, la data ara és el 31 de desembre de 2013, però amb un matís, perquè el decret diu que els metges de contingent han d’integrar-se abans d’aquesta data, mentre que els d’APD poden fer-ho fins aquesta data.  Tot i així, el RD necessita un reglament que han de desenvolupar les comunitats autònomes per fer efectiva aquesta integració. Ara mateix el reglament està aturat i el nostre desig seria que no hi hagués reglament i, per tant, no hi hagués integració.

J.G: Des del nostre sector vam remetre una carta a la ministra Ana Mato demostrant-li que la mesura és totalment desencertada, tant en l’aspecte laboral com de cost econòmic.  És un decret precipitat, i així es va demostrar quan el propi ministeri va haver der fer 95 esmenes 15 dies més tard de la seva publicació. El ministeri hauria de rectificar.

Quina serà la línia estratègica del sindicat per aconseguir-ho?

J.G: S’ha remès una carta al Defensor del Poble, que ja ha dit que el seu pronunciament és innecessari perquè altres institucions ja han interposat un recurs d’inconstitucionalitat. Nosaltres com a sindicat no podem presentar impugnacions, però una comunitat autònoma sí , i ho han fet Andalusia i Astúries.

A.D: El nostre objectiu ha de ser formar part de la comissió que redactarà el reglament a Catalunya. Hem d’intentar que, si finalment el decret tira endavant, ens convidin a formar part de la mesa en què es negociarà la seva aplicació, per tal d’aconseguir les millors condicions possibles per a tots els afectats per la mesura.

J.G:  Si la integració és inevitable, hem d’aconseguir que sigui el menys lesiva possible i que respecti, sobretot, els drets consolidats.

El vostre col·lectiu a vegades té poca visibilitat. Expliqueu-nos com heu viscut i com us afecten les polítiques d’austeritat i les retallades.

J.G: La incidència és la mateixa que per a qualsevol treballador de l’Administració. Ara bé, el col·lectiu de contingent ha patit un acarnissament a nivell salarial molt remarcable. No perceben complement de carrera professional, ni variable per objectius (DPO) . A més de patir la mateixa rebaixa salarial que la resta  també  els hi han rebaixat el número de cartilles assignades, per la qual cosa el seu sou s’ha vist especialment retallat. A tot això, hem d’afegir la pèrdua del 145 % de poder adquisitiu que s’arrossega  respecte l’any 1976.

A.D: Tots els col·lectius professionals que formen el nostre sector estan treballant a l’Administració i s’han vist afectats per les mateixes mesures destinades al conjunt dels treballadors públics.

Quin és l’estat anímic dels facultatius del vostre sector?

A.D: Es troben desmotivats per la pèrdua de l’estabilitat salarial que fins ara era una garantia.

J.G:  Hi ha molta inquietud i també una sensació de sentir-se agredit en un moment en què el col·lectiu es troba més vulnerable. El nostre col·lectiu ha perdut potencial d’oposició a causa del seu número relativament petit. A més, senten la ingratitud i el menyspreu de l’Administració cap a un col·lectiu que ha donat molt al sistema sanitari.

Definiu tres objectius que com a responsables del sector Funcionaris-Contingent i Zona us fixeu per als pròxims quatre anys.

J.G – A.D: Respecte al RD, aturar o, en cas que sigui inevitable, consensuar les condicions d’integració siguin el menys lesives possibles per als metges, perquè hem percebut símptomes inquietants sobre el criteri que té l’ICS en aquest aspecte. També intentarem retrocedir la retallada de cartilles, perquè les afectacions econòmiques no siguin superiors a les de la resta de treballadors de l’Administració. Per últim, protegir l’estabilitat de les condicions de treball específiques de cada col·lectiu professional del sector.

Sobre les DPO 2012 de l’ICS

Les direccions dels centres d’atenció primària han presentat, per a la seva signatura, el document d’acord del complement de direcció per objectius (DPO) de l’any 2012.

Metges de Catalunya (MC) recorda als seus afiliats que, tal com consta en el II Acord de la Mesa de Negociació de Sanitat de l’Institut Català de la Salut, la proposta d’objectius ha de complir el següents requisits:

  • Els objectius han de ser assolibles i fixats amb la participació de l’interessat, que ha de estar-hi d’acord.

  • Els elements que influeixen en la retribució variable han de ser explícits, ben definits, específics i coneguts, i el professional, mitjançant el seu treball, ha de poder incidir-hi, sense dependre d’altres persones o d’altres elements que puguin influir-hi dificultant l’assoliment.

  • Els objectius es mesuraran mitjançant un indicador objectivable, i així mateix, es fixarà una meta (percentatge que s’ha d’assolir) de consecució clara i verificable, i el professional tindrà periòdicament informació de l’evolució de cada objectiu pactat per poder-lo aconseguir.

  • El complement retributiu associat als diferents percentatges de consecució del complement de direcció per objectius ha de estar reflectit en el document a signar pel professional i ha de correspondre a la quantitat econòmica que es determina en el II Acord.

A conseqüència del retard en el procés de fixació de les DPO 2012,  MC recalca que si el document d’acord entre la direcció del centre i el professional se signa després del primer trimestre de l’any, els percentatges de consecució de cada objectiu pactat han de ser proporcionals al període que tindrà el professional durant l’any 2012 per assolir cada objectiu concret, i per tant el que es computarà com el 100% d’obtenció.

De la mateixa manera, el sindicat recorda que tots els objectius fixats han de respondre a l’evidència científica i que, en cap cas, han de plantejar dilemes ètics i/o conflictes deontològics al professional. Tampoc s’han de considerar objectius els que estiguin associats a qüestions laborals i/o organitzatives que es resolen amb altres instruments.

Respecte al detall dels objectius fixats, MC recomana no acceptar fites que requereixin la participació determinant de factors externs o d’altres membres aliens al professional mèdic.

Per facilitar la presentació d’aquestes al·legacions a la direcció del centre, MC proporciona als afiliats una instància que recull els preceptes del II Acord i sol·licita que es respectin en la fixació dels d’objectius de 2012.

Qui així ho desitgi, pot presentar aquesta instància (degudament emplenada) junt amb el document d’objectius lliurat per l’ICS. Si les DPO ja han estat signades, es pot presentar la instància a la SAP o a la Direcció d’Àmbit. En qualsevol cas, l’interessat sempre ha de guardar una còpia per a futures reclamacions.

La instància, elaborada pels serveis jurídics de MC, incorpora un punt obert, disponible perquè cada facultatiu pugui afegir a voluntat pròpia les al·legacions que consideri oportunes respecte a la fixació d’unes DPO correctes i conformes al II Acord.

-Descarrega aquí la instància-

Arriba el Tercer Congrés

El proper dimarts, 19 de juny, tindrà lloc el Tercer Congrés de Metges de Catalunya al Centre Cultural Unnim de Terrassa.

300 afiliats s’han inscrit al Congrés i participaran en la jornada en què s’analitzarà la situació actual de la sanitat catalana i es definirà l’estratègia sindical dels propers quatre anys.

La ponència congressual del matí porta per títol “Model sanitari i anàlisi” i se centrarà en les conseqüències derivades de les retallades pressupostàries i dels últims canvis en la normativa laboral. A més, els ponents presentaran una proposta d’acció per a l’organització davant l’actual escenari del sector sanitari.

“Perspectives de futur de la professió mèdica a Catalunya” ocuparà la ponència de la tarda i oferirà respostes sobre els grans ítems que determinaran el futur de l’exercici  de la professió mèdica en els aspectes de la contractació i la participació dels facultatius en la gestió sanitària.

Retransmissió online

El Tercer Congrés de Metges de Catalunya s’emetrà íntegrament i en directe a través del web del sindicat. De la mateixa manera, l’acte es podrà seguir a twitter al perfil oficial de MC (@metgescatalunya) i amb l’etiqueta #CongrésMC.

En aquest sentit, els afiliats que així ho desitgin, podran participar en el Congrés fent arribar les seves preguntes o comentaris a través d’aquesta xarxa social (twitter). Alguns d’aquests missatges s’incorporaran als torns de debat previstos durant la jornada.

L’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, presidirà la sessió inaugural del Congrés que clourà amb la lectura de les conclusions i amb la presència de nombroses personalitats del sector, com el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Fernando Vizcarro; el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Miquel Vilardell; el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Josep Maria Padrosa, i el director adjunt d’Afers Assistencials de l’Institut Català de la Salut (ICS), Jaume Benavent. També hi assistiran els representants de les tres patronals de la sanitat catalana: UCH, CSC i ACES.

Eleccions

El mateix dia del Congrés se celebraran les eleccions a la direcció del sindicat i als càrrecs directius dels diferents sectors professionals en què s’estructura l’organització.

Encara que no s’hagin inscrit al Congrés, tots els afiliats que es desplacin fins a Terrassa podran exercir el seu dret a vot entre les 10 i les 19 hores.