MC reclama més contundència dels col•legis professionals contra la delegació de competències mèdiques

El passat mes d’abril Metges de Catalunya (MC) va instar els col·legis mèdics a que actuessin contra el progressiu augment de l’assignació de competències mèdiques al personal d’infermeria en el que es coneix com ‘delegació de confiança’.

En una carta dirigida als quatre presidents dels col·legis professionals de Catalunya, MC alertava dels riscos que pot comportar la derivació del diagnòstic mèdic i la prescripció farmacològica cap a professionals que no disposen dels coneixements, les competències ni la titulació per dur a terme les tasques pròpies de l’acte mèdic.

Recollint la petició de MC i dels seus propis col·legiats, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha advertit els metges que “la responsabilitat jurídica és de la persona que ha consentit aquesta delegació”.

De la mateixa manera, el COMG recomana als col·legiats que “tots els documents informatitzats han d’anar signats amb el nom i cognom de la persona que fa l’acte sanitari”, en referència al programa informàtic e-CAP que permet suplantar la identitat del facultatiu i possibilita que el infermer o la infermera assumeixi les competències mèdiques, sovint amb el desconeixement del propi metge titular.

En aquest sentit, el col·legi gironí recomana que mentre no surti el nom i cognoms de la persona que realitza l’actuació sanitària, “cap col·legiat delegui cap funció” per trobar-se en “desempara legal” davant les conseqüències imprevistes d’aquella assistència sanitària.

En termes similars es va manifestar fa algun temps el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), fins i tot un informe de l’Assessoria Jurídica de l’ICS de l’any 2009 remarcava que “els únics professionals sanitaris amb facultat per ordenar la prescripció de medicaments són els metges i odontòlegs”. I concloïa: “si un infermer o infermera fa una recepta d’un medicament que per llei ha d’estendre un metge, seria un acte il·legal. Si a més la recepta porta el nom i número de col·legiat d’un metge que no ha visitat al pacient, la il·legalitat encara és més evident”.

LOPS

Els paràmetres i els supòsits en què es poden delegar determinades funcions al personal d’infermeria estan establerts a la Llei 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS). Aquesta normativa fixa com a condició per a la delegació o distribució del treball, la capacitat objectiva per realitzar-lo.

Així doncs, qualsevol delegació s’ha d’ajustar als criteris de coneixement i competència, amb el consentiment del professional que decideix cedir determinades actuacions a altres membres de l’equip professional.

MC insisteix en la necessitat de complir els preceptes de la LOPS i demana als col·legis mèdics que actuïn de forma conjunta i decidida davant l’Administració, contra les pràctiques que suposen una ingerència professional i que poden comportar problemes jurídics per als facultatius o per a altres professionals.

La darrera manifestació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) respecte al procés de transferència de tasques es remunta al novembre de 2010. En el Document de Posició del CCMC sobre la delegació de funcions per part del metge, l’òrgan indicava que les tasques delegades “han de ser limitades a aquelles que es prevegin en els protocols acordats”. I afegia que “s’ha de donar un correcte informació als pacients de quin professional l’està atenent en cada moment i quines són les seves funcions”.

Donat que en els dos últims anys l’arrogació de competències mèdiques per part del personal d’infermeria ha crescut fins a esdevenir una pràctica institucionalitzada, MC reclama que el CCMC prengui partit i exigeixi l’estricte compliment de la LOPS, corregint els mecanismes tècnics i els incentius econòmics que faciliten o promocionen la delegació de funcions del metge de forma descontrolada.

El sindicat reitera la seva predisposició a col·laborar amb els col·legis professionals, treballant conjuntament per la dignitat i la seguretat en l’exercici de la professió mèdica.