Paga extra de Nadal

El Govern de la Generalitat suprimirà la paga extra de Nadal als funcionaris, tal com ha fixat el govern central en el Reial Decret 20/2012.

Els funcionaris catalans, però, recuperaran en la nòmina de desembre el 2,5% reduït en l’extra d’estiu. Així ho ha comunicat el govern als sindicats de la Mesa General de la Funció Pública i també al conjunt dels treballadors públics a través del portal ATRI.

Reproduïm la nota a continuació:

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ACORD DE GOVERN D’ADEQUACIÓ DELS ACORDS DE GOVERN DE 28 DE FEBRER I 29 DE MAIG DE 2012, A LA MESURA DE SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE ADOPTADA AMB CARÀCTER BÀSIC PEL GOVERN DE L’ESTAT, REIAL DECRET LLEI 20/2012 (24.07.12)

 
L’article 34 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012 autoritza al Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a l’exercici 2012, amb la previsió que poguessin afectar, preferentment i amb caràcter anual sobre el total de retribucions, les pagues addicionals que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.

Sobre la base d’aquest article 34, el Govern de la Generalitat va aprovar dos Acords, un de 28 de febrer i un altre de 29 de maig, en virtut dels quals les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el personal al servei de l’Administració de Justícia i el personal al servei de les Universitats Públiques catalanes, es redueixen, per al 2012, en un import equivalent al 5% de les retribucions íntegres de caràcter fix i periòdic.

L’apartat 4 del mateix article 34 de la Llei pressupostària preveu que les mesures que adopti el Govern sobrereducció de la despesa podran ser objecte d’adequació en el cas que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter bàsic, una reducció de les retribucions per a totes les administracions publiques.

Doncs bé, el RDL 20/2012 incorpora un precepte de caràcter bàsic per a totes les administracions públiques consistent en la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre.

A la vista d’aquesta norma bàsica i de les previsions d’adequació que preveu la llei de Pressupostos, el Govern adequa els esmentats Acords de Govern de 28 de febrer i 29 de maig de 2012 que afecten tant al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, al personal al servei de l’Administració de Justícia i al personal al servei de les Universitats públiques catalanes.

Els  criteris d’adequació retributiva són els següents:

1. En la nòmina del mes de desembre, en què s’aplicarà la supressió de la paga extraordinària prevista pel RDL al personal esmentat, es regularitzarà aquesta reducció mitjançant l’abonament d’una quantia per un import equivalent a la deduïda en el mes de juny en base als acords esmentats.

2. Així mateix, es preveu que no s’aplicaran les deduccions mensuals previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012, per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats en què procedís.

3. En qualsevol cas, les reduccions retributives aplicades en l’any 2012 correspondran, com a mínim, a unimport equivalent a un 5% de reducció en els termes previstos als Acords del Govern esmentats al punt anterior. En conseqüència, en el supòsit que en concepte de paga extraordinària del mes de desembre correspongui unaquantia inferior al 5% de les retribucions íntegres anuals, en el moment de la regularització es minorarà laquantia corresponent per tal que la reducció global aplicada sigui del 5%.

4. Tenint en compte tot l’anterior, la nòmina del mes de desembre dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya consistirà en la mensualitat ordinària més un import equivalent al deduït dels havers del passat mes de juny.