Passar calor per les retallades?

refrigeracióAmb l’arribada de les estacions meteorològiques en què la temperatura s’aguditza, la climatització dels llocs de treball esdevé sovint un motiu de conflicte. El més habitual és que hi hagi discrepàncies entre els companys de treball que volen més calor a l’estiu o més fred a l’hivern.

Ara, però, ens trobem amb un nou escenari: el control de la temperatura per motiu d’estalvi. El context d’ajustos ha provocat que alguns centres de salut regulin la climatització de tal manera que el personal no pot treballar amb les condicions de confort i salut adequades.

Ja va passar l’últim hivern amb l’onada de fred siberià. El sindicat va denunciar que al CAP Manso de Barcelona hi havia la instrucció de no encendre la calefacció “a causa de les retallades”. Afortunadament, gràcies a la ràpida intervenció de MC, la situació es va resoldre en poques hores.

Sembla que amb la recent onada de calor s’estan reproduint situacions similars a altres centres, aquest cop amb la refrigeració.

Per aquest motiu, MC indica als metges que es trobin treballant, a l’estiu o a l’hivern, amb temperatures no recomanades segons la normativa vigent, que segueixin el següent protocol:

  1. Informar per escrit a la direcció de l’equip.
  1. Notificar la incidència a la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) de la zona, indicant temperatura, persones i consultes afectades, a més de la data i les hores d’afectació.
  1. Informar a la Secretaria de Riscos Laborals de Metges de Catalunya enviant un correu electrònica a l’adreça: salutlaboralfp@metgesdecatalunya.cat

La normativa indica de forma clara les temperatures màximes i mínimes en les que cal treballar en funció de l’espai i les condicions d’humitat i ventilació.

A continuació, us oferim un extracte de la norma que regula els requisits de temperatura als llocs de treball.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (BOE del 23 d’abril de 1997) modificada pel Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Annex III:

Condiciones ambientales de los lugares de trabajo

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

En els locals de treball tancats s’hauran de complir, en particular, les següents condicions:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.

CONDICIONES TEMPERATURA DEL LOCAL CERRADO Ventilación máxima m/s (m/minuto)
Actividad Mínima Máxima No caluroso Caluroso
Aire acondicionado
Sedentaria 17º 27º 0,25 (15) 0,5 (30) 0,25 (15)
Ligera 14º 25º 0,25 (15) 0,75 (45)  0,35 (21)

Més informació
El treball i la calor: més prevenció a l’estiu. Editat pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Feu clic per veure el document.

Passar fred per les retallades?

calefaccióEn plena onada de fred siberià hem tingut coneixement que al CAP Manso dimarts i dimecres han treballat sense calefacció, no perquè hi hagués una averia detectada al sistema sinó per les “retallades”, segons informaven els responsables del servei.

MC va contactar de forma immediata amb la Direcció d’Infrastructures i Serveis Tècnics de l’ICS per informar d’aquesta situació i reclamar una solució urgent.

Afortunadament, l’endemà s’havia resolt la incidència i el personal de Manso podia treballar en condicions dignes, però sense rebre cap mena d’aclariment respecte el motiu d’aquesta “retallada” de subministres. Els responsables del servei reiteraven que seguien ordres de Salut.

El sindicat demana a tots els seus delegats que informin de qualsevol situació que comporti un risc per la salut dels treballadors –i els pacients- dels centres. Si no és a causa d’una incidència tècnica, no hi ha justificació possible per una apagada dels serveis bàsics (calefacció, fontaneria, etc.) en el lloc de treball. Encara menys si el país es troba en alerta per l’onada de fred més intensa dels darrers anys.

En cas de produir-se una situació d’aquest tipus en qualsevol centre de salut, Metges de Catalunya prendrà mesures i presentarà la denuncia corresponent a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) perquè intercedeixi davant les gerències i el propi departament de Salut.