Jornada de 36 hores a l’AP

El Servei d’Atenció Primària del Vallès Oriental ha fet arribar un document als professionals sanitaris d’aquell àmbit en què aquests han d’escollir com volen realitzar la seva jornada de treball de 36 hores setmanals. El document permet escollir entre dues opcions: 6 hores diàries de dilluns a dissabte, o bé 7 hores de dilluns a divendres però acumulant l’hora restant en cinc modalitats de recuperació, algunes de les quals van més enllà de la setmana laboral vigent.

Metges de Catalunya (MC) recorda que la jornada dels facultatius d’AP és de 36 hores setmanals, tal com recull l’article 10 del Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l´atenció primària de salut a Catalunya. Un cop finalitza la setmana vigent de treball, no hi ha cap obligació de recuperar hores laborals en les setmanes o mesos posteriors.

De la mateixa manera, en virtut del Pacte de Mesa sectorial de negociació de la jornada de treball del personal sanitari dels equips d’atenció primària de l’ICS, signat el 7-11-2007 i publicat el 24 d’octubre de 2008 (Resolució del DOGC, Núm. 5266, 26-11-2008), la jornada de treball ordinària es pot negociar de manera voluntària entre els professionals i la direcció de l’EAP.

Aquest pacte fixa la possibilitat de realitzar les 36 hores setmanals amb una jornada ordinària de dilluns a divendres, en torn mínim de 7 hores, dedicant un màxim de 2/3 de la jornada a l’activitat assistencial i respectant el solapament entre torns.

La dedicació afegida per completar el total d’hores setmanals pot distribuir-se a l’inici o a la finalització de la jornada, d’acord amb als interessos de la planificació i tenint en compte la conciliació dels treballadors, però no pot traslladar-se a setmanes posteriors a la vigent.

El sindicat recomana als facultatius que no signin cap document que comprometi la jornada de treball normalment establerta i continuïn aplicant allò que determina el Pacte de Mesa sectorial i el Decret 84/1985. En cap cas es pot forçar a un treballador a acumular el temps que supera les 7 hores de dedicació diària i transferir-lo a altres setmanes en forma de jornada doblada.