MC rebutja “de ple” la proposta de l’ICS sobre la implantació de la jornada de 37,5 hores

36horesMetges de Catalunya (MC) rebutja la proposta de l’Institut Català de la Salut (ICS) sobre la jornada laboral i les mesures de conciliació presentada divendres passat en la reunió de la Mesa Sectorial de Sanitat que aplega els representants de l’empresa i dels treballadors.

Davant l’entrada en vigor del Reial decret llei 2/2012, que estableix per a tots els empleats públics una jornada mínima de 37,5 hores setmanals en còmput anual, l’ICS proposa una jornada ordinària diürna de 1.650 hores anuals (1.500 hores per als torns nocturns). En el marc d’aquesta negociació, l’ICS afegeix a la proposta ‘millores’ sobre les mesures de conciliació com l’establiment d’un màxim de quatres dies anuals remunerats per absència per malaltia o accident no laboral, garantia del permís retribuït per hospitalització d’un familiar i ampliació del permís per trasllat de domicili en els casos de canvi de localitat de residència.

MC acusa l’ICS de “fer trampes” en el procés de negociació de la jornada laboral. El sindicat qualifica l’oferta de l’Administració com un “xantatge” perquè vincula l’acceptació de la modificació de jornada a l’obtenció d’unes suposades millores en l’àmbit de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que ja són una realitat en altres àmbits de l’administració.

Per a l’organització, la llei del govern central només faculta a l’ICS a allargar les actuals jornades de 36 a 37,5 hores setmanals, però no a realitzar canvis de torns, ni a desregular els horaris de cada lloc de treball. Així, tant important com el nombre d’hores, és la seva distribució, que ha de ser “equitativa, uniforme i homogènia” per a tot el territori i tots els centres. La desregulació proposada permetrà que la jornada s’apliqui de forma “arbitrària i capritxosa” per part de les direccions en una sort de “regne de Taifes”. Amb el pretext d’instaurar l’autonomia de gestió, l’ICS vol deixar en mans de cada gerència la implantació del nou horari.

A més, el sindicat recrimina l’ICS per voler implantar una jornada laboral superior a la que s’està implantant a altres comunitats autònomes i per establir un règim d’incapacitat laboral i de permisos que suposa un greuge respecte al d’altres treballadors públics, fins i tot de la mateixa Generalitat.

Per MC, l’actitud “tramposa” de l’empresa s’evidencia també en la proposta de mesures de conciliació. L’ICS pretén fer passar com a oferta exclusiva i beneficiosa l’establiment dels quatre dies d’absència laboral remunerada. Segons denuncia MC, aquesta mesura ja està fixada i aprovada per la llei 17/2012, de 27 de desembre, que estableix en la seva disposició addicional trenta-vuitena (article 3) que l’absència al treball justificada per causa de malaltia o accident, no tindrà descompte en nòmina fins a un màxim de quatre dies anuals. Així doncs, no es tracta de cap millora afegida per als treballadors de l’ICS.

Integració del personal de contingent i zona   

La reunió de la Mesa Sectorial també va tractar el procés d’integració del personal de contingent i zona, establert pel Reial decret llei 16/2012. La fórmula d’integració que proposa l’ICS  és, a criteri sindical, “absolutament lesiva” per aquests professionals i suposa un empitjorament del decret d’integració de l’any 2006.

El procés previst comporta una discriminació “sense precedents” i una “retallada dels drets legítims” dels metges de contingent i zona que acumulen, en la majoria de casos, més de 30 anys de dedicació al sistema.

La integració planificada per l’ICS no preveu processos excepcionals i únics per a la conservació del primer i el segon nivell de carrera professional, ni respecta les quantitats acumulades per triennis laborals. Així, aquest col·lectiu de facultatius pot veure notablement minvades les seves retribucions.

Per últim, el sindicat alerta que la incorporació a centres de l’ICS dels professionals de contingent i zona que fins ara treballaven a la xarxa concertada o a les entitats de base associativa (EBA) comportarà l’acomiadament de personal interí.

Metges de Catalunya adverteix a l’Hospital de Sant Pau que no acceptarà l’impagament de nòmines

Sant PauLa delegada de Metges de Catalunya (MC) i presidenta del comitè d’empresa de l’Hospital de Sant Pau, Carme Pérez, ha advertit a la gerència que els representants dels treballadors “no acceptaran” un possible impagament de les nòmines d’agost si finalment l’hospital no rep la transferència del Servei Català de la Salut (CatSalut) corresponent al mes de juliol.

En una carta dirigida divendres passat al personal, el gerent de l’Hospital de Sant Pau, Xavier Corbella, ha alertat que l’impagament de la contractació del mes de juliol per part del CatSalut “tensiona moltíssim” la tresoreria del complex sanitari i posa en perill el pagament de la nòmina d’agost, en cas que la Generalitat no efectuï aquesta transferència.

La Generalitat ha d’abonar aquest mes 22 milions d’euros a l’Hospital de Sant Pau per la contractació d’activitat assistencial. No obstant això, com ha passat amb la resta d’hospitals de la xarxa concertada, la transferència d’aquesta quantitat s’endarrerirà com a conseqüència de la falta de liquiditat del govern català.

Com a resposta a aquest comunicat , Carme Pérez, assenyala que una empresa amb “més de 1.000 milions de patrimoni net” no pot deixar de pagar als seus treballadors. Pérez recorda que l’hospital i la seva fundació privada “comparteixen caixa” i que, en cas de manca de liquiditat, la Fundació “pot avançar” l’import que necessiti l’hospital, com ha fet en anteriors ocasions.

En aquest sentit, Pérez avisa a la direcció de l’hospital que si finalment els treballadors no cobren la nòmina d’agost, el comitè d’empresa recorrerà a la llei concursal, instant un concurs de creditors per alçament de bens, per exigir que l’hospital respongui dels seus deutes amb el patrimoni de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Com han fet la majoria de centres concertats, Sant Pau activarà una pòlissa de crèdit bancari per fer front al pagament de les nòmines de juliol. Ara bé, segons la gerència, amb aquesta operació la pòlissa quedarà esgotada i no es podrà garantir el pagament de la nòmina d’agost si la Generalitat no ingressa els 22 milions del concert de juliol.

L’Hospital de Sant Pau es troba immers en un procés d’investigació judicial arran de les denuncies presentades per MC i altres sindicats per presumptes irregularitats en la gestió del centre.

Metges de Catalunya acusa les patronals d’aprofitar la crisi per passar el ribot al Conveni de la XHUP

Metges de Catalunya (MC) i la resta d’organitzacions sindicals presents a la Mesa Negociadora del Conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) es van reunir ahir amb les tres patronals del sector per reprendre les negociacions per a la signatura del nou conveni dels treballadors de la sanitat concertada, que es troba en situació d’ultra-activitat des del 31 de desembre de 2008.

En aquesta primera reunió, els representants de les patronals han presentat la seva proposta. Les empreses plantegen la signatura d’un únic Conveni que agrupi als quatre àmbits sanitaris del sector, igualant-los a la baixa i afegint-hi una excepció: aquells centres en què el finançament públic suposi entre el 50 i el 80% de l’activitat, poden despenjar-se del Conveni si així ho decideixen.

Respecte a la jornada i les retribucions del personal, les tres patronals demanen que sigui d’aplicació la jornada mínima de 37,5 hores setmanals que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (RD 20/2012) per als empleats públics, i fixen les taules salarials a data de juny de 2010, descomptant el 5% de la retallada d’aquell mateix any.

De la mateixa manera, els representants empresarials pretenen desobeir les sentències jurídiques sobre la retribució de l’atenció continuada, forçant l’acceptació d’ un preu/hora per sota del preu de la jornada ordinària.

Per últim, la proposta patronal planeja adequar la classificació professional en base al Pla Bolonya i modificar la major part dels complements variables (DPO) perquè estiguin supeditats a l’equilibri pressupostari.

Metges de Catalunya considera que el punt de partida de les patronals és totalment inacceptable. El sindicat denuncia que les empreses han reprès les negociacions amb un únic objectiu: utilitzar la crisi econòmica per aconseguir un Conveni involutiu que retalli drets adquirits i que situï els treballadors en un entorn de desprotecció de les condicions laborals.

Per MC, el victimisme dels representants patronals, parapetant-se en les dificultats econòmiques i l’obligació d’aplicar la legislació governamental, encobreix en realitat la voluntat de fixar unes condicions que només afavoreixen els interessos empresarials.

En aquest sentit, l’organització afegeix que és intolerable que les empreses pretenguin consolidar mesures que han estat rebutjades pels tribunals de justícia.

Els representants dels metges a la Mesa de Negociació han manifestat que no perceben “cap garantia” que aquesta proposta de Conveni pugui servir d’aixopluc davant de futures retallades. En cas que s’aprovessin noves mesures d’ajust, el nou marc laboral es convertiria en ”paper mullat”, segons els negociadors de MC.

Sector Públic

L’aplicació a la XHUP de la regulació que afecta als treballadors públics és contrària a dret segons el sindicat. MC argumenta jurídicament que les empreses concertades no formen part del denominat Sector Públic, ja que la seva font d’ingressos no prové directament de partides pressupostàries sinó de la seva activitat comercial.  Així, els centres concertats reben finançament per la compravenda de serveis sanitaris tenint el CatSalut com a principal proveïdor però no l’únic.

El sindicat recorda que els treballadors de la XHUP s’han vist doblement agreujats per la reducció salarial del 5% -encara en tràmit judicial- i per la reducció pressupostària derivada de les retallades al Departament de Salut que ha comportat dures mesures d’ajustament i reduccions de plantilla als centres concertats.

La Mesa de Negociació es tornarà a reunir al setembre per continuar amb les negociacions a partir d’aquesta proposta d’intencions presentada per les patronals.