117è aniversari del descobriment dels raigs X

  • Llums i ombres del servei de diagnòstic per la imatge

Primera radiografia de la historia feta pel Dr. Wilhelm Röntgen el 22 de desembre de 1895

El passat 8 de novembre es va celebrar el Dia Mundial de la Radiologia. La jornada es fixa amb motiu de la data en què Wilhelm Röntgen va produir radiacions electromagnètiques en les longituds d’ona corresponents al que actualment es coneix com raigs X (RX). Això va passar el 8 de novembre de 1895. Poc després s’obtenien les primeres radiografies.

No hi ha dubte que es tracta d’un descobriment cabdal pel desenvolupament de la medicina moderna. Les radiografies són un element tan present en l’exercici de la medicina com el mateix fonendoscopi. El diagnòstic per la imatge ha permès prevenir, detectar i tractar malalties, i ha esdevingut un progrés per a la salut a l’alçada del descobriment de la penicil·lina.

De la mà de l’evolució de la tècnica i la pròpia experiència acumulada, la radiologia és avui una especialitat molt avançada. Els serveis de radiologia compten amb instruments tecnològics cada cop més desenvolupats i amb professionals més i millor preparats. Paral·lelament, apareixen noves àrees de coneixement, com la radiologia intervencionista, que possibiliten processos de diagnòstic i terapèutics, mínimament invasius, guiats per mètodes d’imatge.

El treball dels radiòlegs

Tot i amb això, els mateixos radiòlegs alerten que existeixen disfuncions que convé resoldre, en especial l’exposició incontrolada a la radiació que reben els pacients. La normativa estatal no preveu una limitació específica sobre els nivells de radiació que pot rebre una persona. La desregulació sovint comporta una sobreexposició a la radiació (repetició de proves, freqüentació excessiva, etc.) que pot suposar un risc per a la salut del pacient. La solució, segons el propis professionals, es troba en la regulació i seguiment de les dosis de radiació ionitzant que rep un pacient en el transcurs de la seva vida.

En aquest sentit, destaquen la importància de no repetir proves RX innecessàriament, i per evitar-ho, reclamen que des dels diferents centres sanitaris es pugui tenir accés fàcilment tant a la història clínica del pacient com a les exploracions radiològiques.

D’altre banda, s’hauria d’impulsar la indicació de proves alternatives als RX, igualment vàlides per al diagnòstic però totalment innòcues per al malalt. Segons dades del Departament de Salut, cada any es realitzen 7,5 milions de proves de diagnòstic per la imatge a Catalunya.

Els especialistes en radiologia assenyalen també que es troben sotmesos a càrregues de treball desmesurades que poden afectar la qualitat dels seus informes diagnòstics. I és que cada cop són més els informes radiològics que s’encarreguen a professionals que no coneixen els pacients i que emeten els seus diagnòstics per via telemàtica. A més de les evidents possibilitats d’error, aquests tipus d’informes tenen una escassa cobertura jurídica, ja que sovint el diagnòstic prové d’un radiòleg forà que no està col·legiat ni acreditat per exercir al país.

Intent de privatització de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge  

Salut va estudiar l’any passat el canvi dels estatuts de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) –empresa pública, adscrita al Servei Català de la Salut (CatSalut) que fa les proves de radiologia i medicina nuclear als vuit hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS)–  perquè pugui ser participada, en un 40%, per una entitat privada.

MC es va manifestar contrari a aquest canvi perquè considerava “molt perillós” deixar en mans del benefici econòmic privat el servei de radiodiagnòstic de l’IDI. El sindicat afirmava que aquesta privatització suposaria una “pèrdua de patrimoni” i, alhora, una “amenaça per al manteniment del seu alt nivell tecnològic”.

Sobre el Pla d’ordenació de recursos humans 2012-2015

PORHEl passat 23 de desembre el Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut (ICS) va aprovar la resolució del nou Pla d’ordenació de recursos humans (PORH). El Pla estableix els objectius i els criteris d’actuació en la gestió del capital humà de la principal empresa de salut de Catalunya pel període 2012-2015.

Si bé és cert que el Pla ha estat objecte de debat en l’àmbit de la Mesa Sectorial, en cap cas té l’aprovació dels representants sindicals presents en aquesta Mesa. El Consell d’Administració de l’ICS va aprovar de forma unilateral el PORH el dia 19 de desembre.

Metges de Catalunya (MC) va manifestar en la mateixa Mesa Sectorial de negociació els dubtes que generen a l’organització determinades qüestions descrites al Pla de forma poc concreta o deliberadament ambigua. Aquests punts es mantenen en el redactat final de document i obren la porta a múltiples interpretacions.

El sindicat es pregunta el significat d’afirmacions com “articular mecanismes d’entrada i sortida” o el “dimensionament adequat d’efectius”. La manca de concreció desperta sospites sobre la voluntat final de l’ICS en la gestió i el manteniment dels seus treballadors.

El document marc fixa també les directrius per a la millora dels processos i la productivitat i indica, entre d’altres, la voluntat de potenciar “l’autonomia de gestió” i “els rols de gestió clínica entre els professionals d’infermeria”. En aquest sentit, s’afegeix el propòsit “d’afavorir la delegació d’actuacions dintre dels equips professionals, prevista a l’Art. 9 de la LOPS”.

MC reclama de nou el detall de les actuacions previstes per assolir aquests objectius, aclarint alhora els procediments per a qüestions sensibles com les convocatòries de mobilitat voluntària després d’haver finalitzat un procés selectiu o la categorització dels processos de selecció.

El PORH incorpora una sèrie d’annexes que desenvolupen alguns dels preceptes del propi document, entre els que destaca el cas de les previsions de jubilacions.

El sindicat troba rellevant que el Pla no té en compte l’excedent de 1.600 metges residents que durant el període 2011-2014 finalitzen el seu període formatiu i no es veuran compensats pel nombre de jubilacions previstes pel mateix període.

De la mateixa manera, MC reclama que s’aclareixin les accions previstes pel personal de contingent. És necessari precisar les mesures que tenen per objecte  “afavorir la integració del personal de contingent”.

Pel que fa a la previsió de jubilacions en el cas dels especialistes de contingent, el PORH aplica una ponderació de compensació de jornada reduïda -2,5 hores- que no concorda amb el pacte dels 2/3 assistencials a l’atenció primària. És a dir, si la jornada assistencial a primària és de 4,8 hores diàries, la jornada de contingent representa més d’un 50% d’aquesta.

Tot i així, el Pla compensa les jubilacions de contingent aplicant un corrector que estima la seva jornada com només un 1/3 de la prestació de primària. D’aquesta manera, el nombre de metges integrats per cada facultatiu de contingent és inferior al que en realitat correspondria.

A més, cal recordar que les carregues reals de pacients són les mateixes per un metge de contingent que per un de primària. Per la qual cosa, si un metge de primària rep les càrregues de 3 metges de contingent, el nombre de pacients assignats excedirà en molt la mitjana de 1.414 pacients per cada especialista de primària.

El nou Pla d’ordenació dels recursos humans s’afegeix a la situació pressupostària, la modificació de la Llei de l’ICS (llei òmnibus) i l’objectiu de la seva governança. Tot plegat provocarà que durant els propers anys assistim a:

  • Una atomització de l’ICS en diverses empreses, el que s’aprofitarà per augmentar les diferències de les condicions professionals, laborals i salarials entre àmbits i centres.
  • La intercessió d’empreses privades en la fixació de les condicions professionals, laborals i salarials, dificultant la negociació col•lectiva.
  • Una precarització de les condicions professionals, laborals i salarials dels metges en tots els àmbits.
  • Una disminució substancial de les ofertes de treball.

Metges de Catalunya reitera la seva negativa a l’aprovació del PORH 2012-2015 i manifesta que mantindrà una postura ferma en la defensa dels drets dels professionals mèdics de l’ICS.