Els dies addicionals de vacances a l’ICS

Davant les preguntes i els dubtes que alguns afiliats ens han fet arribar en referència a la situació dels dies addicionals de vacances arran de l’aprovació de la llei de mesures fiscals i financeres que acompanyen els pressupostos de la Generalitat per al 2012, aclarim com queda la percepció d’aquests festius addicionals.

  • Els dies de lliure disposició es redueixen a 6.
  • Els dies addicionals de vacances relacionats amb  els anys de serveis prestats també resten suprimits. D’aquesta manera, les vacances es limiten a 30 dies naturals o 23 dies hàbils.

De moment, però, es mantenen els dies addicionals a què fa referència l’article 48.2 de la Llei de l’Estat 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBBEP) Aquests dies, que premien els anys de servei a l’ICS o l’INSALUD, són de competència estatal i no es poden suprimir a Catalunya.

  • 18 anys (6 triennis): 2 dies de lleure
  • 21 anys (7 triennis): 2 dies de lleure
  • 24 anys (8 triennis): 3 dies de lleure
  • 27 anys (9 triennis): 4 dies de lleure
  • 30 anys (10 triennis): 5 dies de lleure