Metges de Catalunya acusa les patronals d’aprofitar la crisi per passar el ribot al Conveni de la XHUP

Metges de Catalunya (MC) i la resta d’organitzacions sindicals presents a la Mesa Negociadora del Conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) es van reunir ahir amb les tres patronals del sector per reprendre les negociacions per a la signatura del nou conveni dels treballadors de la sanitat concertada, que es troba en situació d’ultra-activitat des del 31 de desembre de 2008.

En aquesta primera reunió, els representants de les patronals han presentat la seva proposta. Les empreses plantegen la signatura d’un únic Conveni que agrupi als quatre àmbits sanitaris del sector, igualant-los a la baixa i afegint-hi una excepció: aquells centres en què el finançament públic suposi entre el 50 i el 80% de l’activitat, poden despenjar-se del Conveni si així ho decideixen.

Respecte a la jornada i les retribucions del personal, les tres patronals demanen que sigui d’aplicació la jornada mínima de 37,5 hores setmanals que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (RD 20/2012) per als empleats públics, i fixen les taules salarials a data de juny de 2010, descomptant el 5% de la retallada d’aquell mateix any.

De la mateixa manera, els representants empresarials pretenen desobeir les sentències jurídiques sobre la retribució de l’atenció continuada, forçant l’acceptació d’ un preu/hora per sota del preu de la jornada ordinària.

Per últim, la proposta patronal planeja adequar la classificació professional en base al Pla Bolonya i modificar la major part dels complements variables (DPO) perquè estiguin supeditats a l’equilibri pressupostari.

Metges de Catalunya considera que el punt de partida de les patronals és totalment inacceptable. El sindicat denuncia que les empreses han reprès les negociacions amb un únic objectiu: utilitzar la crisi econòmica per aconseguir un Conveni involutiu que retalli drets adquirits i que situï els treballadors en un entorn de desprotecció de les condicions laborals.

Per MC, el victimisme dels representants patronals, parapetant-se en les dificultats econòmiques i l’obligació d’aplicar la legislació governamental, encobreix en realitat la voluntat de fixar unes condicions que només afavoreixen els interessos empresarials.

En aquest sentit, l’organització afegeix que és intolerable que les empreses pretenguin consolidar mesures que han estat rebutjades pels tribunals de justícia.

Els representants dels metges a la Mesa de Negociació han manifestat que no perceben “cap garantia” que aquesta proposta de Conveni pugui servir d’aixopluc davant de futures retallades. En cas que s’aprovessin noves mesures d’ajust, el nou marc laboral es convertiria en ”paper mullat”, segons els negociadors de MC.

Sector Públic

L’aplicació a la XHUP de la regulació que afecta als treballadors públics és contrària a dret segons el sindicat. MC argumenta jurídicament que les empreses concertades no formen part del denominat Sector Públic, ja que la seva font d’ingressos no prové directament de partides pressupostàries sinó de la seva activitat comercial.  Així, els centres concertats reben finançament per la compravenda de serveis sanitaris tenint el CatSalut com a principal proveïdor però no l’únic.

El sindicat recorda que els treballadors de la XHUP s’han vist doblement agreujats per la reducció salarial del 5% -encara en tràmit judicial- i per la reducció pressupostària derivada de les retallades al Departament de Salut que ha comportat dures mesures d’ajustament i reduccions de plantilla als centres concertats.

La Mesa de Negociació es tornarà a reunir al setembre per continuar amb les negociacions a partir d’aquesta proposta d’intencions presentada per les patronals.

La retribució dels residents el 2011

Un cop més, el Sindicato Médico de Granada CESM-Granada amb el Dr. Vicente Matas al capdavant, ens presenta un interessant informe. En aquesta ocasió, l’estudi ofereix una comparativa de les retribucions dels metges residents a l’Estat espanyol l’any 2011.

L’informe revela diferències retributives notables en funció de la comunitat autònoma escollida per a la realització de la residència. Així, mentre que Galicia, Canàries, o València ofereixen sous que es situen per sobre dels 16.000 euros el primer any de residència i dels 22.000 euros el cinquè any; Astúries, La Rioja o Madrid remuneren als metges en formació amb una forquilla que oscil·la entre els 14.000 i els 20.000 euros entre el primer i l’últim any de residència. Pel que fa a Catalunya, la retribució se situa al tram mig-alt de la taula (15.400 – 21.300 euros).

Aquesta comparativa fa evident que el sou d’un resident, sense guàrdies, s’apropa al mileurisme i només amb les hores dedicades a l’atenció continuada s’assoleixen retribucions superiors i més dignes per a la formació i la responsabilitat d’aquests professionals.

El centre d’estudis del Sindicato Médico de Granada presenta aquest anàlisi quan s’aproxima la data per a que els residents que es van examinar el passat 28 de gener escullin l’especialitat i la destinacio on faran el MIR.

Els facultatius de la XHUP han perdut entre un 18% i un 24% de sou des de 2008

El 31 de desembre de 2008 va vèncer el VIIè Conveni Col·lectiu dels Hospitals de la XHUP i dels Centres d’Atenció Primària Concertats. El conveni va ser denunciat, seguint els mecanismes i temps establerts, però d’aleshores ençà cap dels intents de negociació ha estat fructífer i no s’ha pogut signar un nou conveni.

Ara, amb l’entrada en vigor de la reforma laboral, el conveni podrà prorrogar-se dos anys més com a màxim, fins el 12 de febrer de 2014. Si passat aquest període no s’ha renovat el conveni, els treballadors emparats per aquest hauran d’acollir-se a l’existent en l’àmbit immediatament superior i, en cas de no existir-hi, a l’Estatut dels Treballadors.

Des del venciment del conveni, han transcorregut tres anys de desastre econòmic mundial que han coincidit amb l’aplicació d’una política de retallades sanitàries sense precedents a casa nostra. La destrucció de llocs de treball ha estat una constant i els que han pogut conservar la feina han vist com se’ls hi retallava el sou i s’escapçaven els seus drets socials i laborals.

Per un facultatiu de la XHUP, l’absència d’un conveni marc, sumada al decret de reducció salarial dels treballadors públics i a la retallada pressupostària dictada pel CatSalut, suposa des de 2008 una pèrdua de poder adquisitiu d’entre el 18% i el 24%, en funció del nivell de carrera de cada professional.

Una part d’aquesta minva prové de la no actualització de l’IPC a les taules salarials vigents. Prenent com a base l’IPC anual acumulat durant els darrers quatre anys (7%), els metges de la xarxa concertada han deixat de percebre més de 3.000 euros. Això en el cas dels facultatius amb el nivell més baix de carrera (A). La pèrdua per als professionals mèdics de nivell D arriba als 4.100 euros anuals.

Negociacions amb els treballadors

Ara bé, la pèrdua més important correspon al descompte salarial directe derivat de l’aplicació a la sanitat concertada de la rebaixa del 5% del sou a la funció pública, i a les conseqüències econòmiques de les negociacions que les gerències empresarials han forçat amb els representants dels treballadors arran de l’empitjorament de la situació econòmica.

El decret 10/2010 que rebaixava un 5% la retribució dels treballadors públics s’ha fet extensiu al personal dels centres concertats. Si es tracta o no d’una mesura legal ho decidiran els tribunals de justícia davant les demandes (individuals i col·lectives) presentades per aquesta qüestió. En qualsevol cas, la major part dels centres sanitaris aplica aquesta reducció salarial des de juny de 2010.

D’altra banda, les negociacions amb els treballadors que des de l’any passat s’han produït als consorcis i a les empreses sanitàries, han comportat la presentació d’expedients de regulació d’ocupació (ERO), l’eliminació o el canvi de guàrdies de presència física per localitzables, la modificació de les condicions treball i la supressió de drets socials i de complements econòmics que suposen una part important de la retribució mèdica. L’alternativa, segons afirmen les direccions empresarials, són els acomiadaments massius i els tancaments de centres i serveis.

Tot això desemboca en un escenari de pèrdues econòmiques per als facultatius per valor de 6.600-11.600 euros, quantificant únicament els imports corresponents al 5% de rebaixa salarial des de juny de 2010 i l’eliminació del complement variable per objectius (DPO) dels anys 2011 i 2012.

Així les coses, des de 2008, la minva retributiva absoluta dels professionals mèdics que exerceixen a la xarxa concertada es troba al llindar dels 10.000 euros, pujant fins els 15.000 en el cas dels facultatius amb el nivell de carrera més alt.

Estudi realitzat pel Dr. Pep Puey, secretari del sector XHUP.