“El conveni ha perdut la ultraactivat però els drets dels treballadors de la XHUP es mantenen”

Mireia MontesinosMireia Montesinos Advocada laboralista del Col·lectiu AiDE i assessora jurídica de Metges de Catalunya. 

Pregunta. Després del decaïment del conveni col·lectiu de la XHUP el passat diumenge 7 de juliol, com queden les condicions laborals i els drets dels treballadors d’aquest sector?

Resposta. Queden exactament igual que ho estaven el dia 6 de juliol. Això és segur per als treballadors actuals perquè són condicions que han passat a formar part del contracte de forma individualitzada, així que, tant per als treballadors com per a les empreses, són condicions obligatòries. Aquesta afirmació per al personal de nou accés, és a dir, el que entri a treballar a partir del dia 8 de juliol, s’hauria d’estudiar amb deteniment, però pensem que es podria defensar el mateix perquè en situacions iguals han d’existir els mateixos drets.

P. Si els drets no es troben recollits de forma explícita al contracte de treball sinó que es remeten des del contracte cap al conveni col·lectiu, també es pot entendre que es mantenen aquests drets?

R. En realitat del que estem parlant és de la regulació de relacions laborals. Les regles s’han mantingut durant un període de temps i han passat a formar part de la pròpia relació laboral, no es pot separar l’una de l’altra. Si el treballador s’incorpora ara a l’empresa, el més recomanable és que rebi assessorament jurídic i que es revisi clàusula per clàusula del contracte que li presenten.

P. Hi ha jurisprudència que pugui servir de referència?

R. No. La reforma laboral és una llei que determina una situació en la qual no ens havíem trobat mai. Fins ara, quan els convenis arribaven a la data de la seva finalització quedaven en situació d’ultraactivitat  si s’havien denunciat i s’estaven negociant,  sense límit temporal i no ens trobàvem amb aquest problema.

P. Els treballadors es poden trobar amb alguna sorpresa en la propera nòmina?

R. Ho dubto molt. No crec que s’hi atreveixin. I el que és segur és que no poden perjudicar a un treballador, a un grup de treballadors, o a una categoria concreta, fent discriminacions respecte a la resta.

P. Els dies de vacances són segurs? Poden marxar tranquils?

R. Totalment. Perquè les vacances són un dret fonamental que es troba regulat a molts altres marcs a banda dels convenis col·lectius. A nivell jurisprudencial s’ha evolucionat molt en el que fa referència a les vacances i la incidència dels convenis és molt residual. A més, des del moment que s’han acordat amb l’empresa ja han quedat fixades, per tant, que tothom marxi tranquil.

P. Com hauria d’actuar un treballador si l’empresa el crida per modificar les seves condicions laborals?

R. Si el punt de partida de l’empresa és que no hi ha conveni, ergo no hi ha condicions de treball, què volen modificar? Si volen modificar substancialment les condicions, estan acceptant que aquestes condicions existeixen i que, en conseqüència, també existeix un conveni. Un cop dit això, el primer que ha de fer un treballador que rep aquesta comunicació és buscar assessorament jurídic per valorar la viabilitat de les mesures que li proposen, perquè, amb independència de si hi ha o no conveni, l’Estatut dels Treballadors segueix regulant quan i com es poden modificar les condicions de treball.

P. Alguns centres ja estan obrint períodes de consultes amb els representants dels treballadors.

R. Sembla que estan utilitzant la via de la modificació substancial de les condicions de treball, el famós article 41 de l’Estatut dels Treballadors, per substituir la negociació col·lectiva i per aquesta via introduir la negociació de les condicions laborals que en realitat no s’estan modificant. Això significa que s’intenta fer un mal ús de la normativa i és una forma de procedir del tot irregular.

P. Quines qüestions cabdals han de tenir en compte els delegats sindicals de Metges de Catalunya en l’escenari actual?

R. La primera és que no signin absolutament res que no hagi tingut prèviament una resposta positiva per part del sindicat. La segona, que en qualsevol procés de negociació s’introdueixi la necessitat de ratificar un eventual acord per part de la plantilla de treballadors del centre. I la tercera, tenir molt present que en tot moment es mantenen els mateixos drets que es tenien abans del dia 7 de juliol. No es pot acceptar com a punt de partida de la negociació que no existeix un conveni col·lectiu previ. De fet, l’inici de les negociacions s’hauria de produir amb l’acceptació de totes les parts que fins que s’arribi a un acord les relacions laborals es regulen segons el conveni precedent. I sense discutir si està o no vigent, o si se’n pot dir conveni o no, simplement fer un ‘cortar-pegar’ del que diuen les clàusules i començar a parlar a partir d’aquí.

P. Sembla que el panorama de futur serà que cada empresa tindrà el seu propi conveni, però, la situació és reversible? Es pot reobrir la negociació d’un conveni sectorial encara que se signin aquests pactes d’empresa?

R. Sí, no hi ha cap problema. Si se signen convenis d’empresa caldrà establir com a primera clàusula que quan es produeixi un acord de conveni a nivell sectorial, i aquest estableixi millors condicions a les pactades a l’entitat, les parts estan obligades a seure per tal d’establir la forma d’adherir-se al conveni del sector.

P. La signatura d’un conveni d’empresa pot afectar els conflictes jurídics oberts a nivell col·lectiu?

R. Tot el que està judicialitzat és per períodes ja vençuts, són rebaixes salarials d’un període que ja ha passat en què estaven en vigència unes determinades normes. Els efectes retroactius de les normes que van en contra de drets estan prohibits per llei, no es poden aplicar encara que es pactin. Mentre no es retiri la demanda, el conveni que es pacti no ha d’afectar l’acció judicial interposada.

Conveni a conveniència?

Tribuna d’opinió


Jordi Cruz

Jordi Cruz

Dimecres passat a les 6 del matí, després de més de 12 hores de negociació, les patronals i els sindicats que formem part de la Mesa negociadora del conveni col·lectiu del SISCAT (antiga XHUP) vam sortir amb la proposta que la mediació de l’autoritat laboral va considerar que recollia els postulats més acceptables per a totes les parts. No era així. Metges de Catalunya (MC) va ser l’únic sindicat que va expressar en aquell mateix moment (així ho testifica l’acta) la seva total disconformitat amb la proposta. És totalment inacceptable des de tots els punts de vista i per a tots els treballadors, sigui quin sigui el col·lectiu i la categoria professional.

La proposta dels mediadors aplega la majoria de mesures desitjades per les patronals: rebaixa salarial del 5% fins el desembre de 2014, retirada de complements retributius, variables lligats a l’equilibri pressupostari i un règim de jornada i descansos per al personal sanitari que precaritza les condicions de treball i pot significar la capitulació de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Més endavant em referiré a aquest punt per aclarir algunes informacions pocs precises sobre les conseqüències que pot comportar aquesta regulació i sobre el posicionament de MC.

La proposta té una bomba i una sorpresa. La bomba és que les retallades que s’hi inclouen poden ser modificades i ampliades a gust del consumidor, en aquest cas les empreses sanitàries. Per evitar qualsevol acusació d’interpretacions errònies o malintencionades, cito textualment la proposta: “En cas que durant la vigència temporal del present Conveni es produís alguna alteració significativa, a l’alça o a la baixa, dels paràmetres d’activitat i/o tarifes decidits pel CatSalut, que s’han tingut en compte per la consecució del present Conveni col·lectiu, la Comissió Negociadora del Conveni procedirà a revisar les condicions pactades, a instància d’alguna de les parts, per si cal la seva revisió”. És a dir, el conveni és paper mullat si la Generalitat decideixi rebaixar les tarifes o el pressupost per als concerts sanitaris. Algú creu que és un escenari poc provable tenint en compte el deute que acumula el Govern i l’objectiu de dèficit que fixarà Madrid aquest any o el següent?

Això vol dir que les pagues extres no estan garantides, es digui el que es digui. I que poden venir més retallades amb l’únic límit de la creativitat que tinguin els gestors per definir-les. Per què, a més, si amb el 5% del sou no n’hi ha prou, també es pot ampliar la confiscació: “A nivell de cada empresa es procedirà de forma obligatòria a analitzar quines han estat les mesures dutes a terme per a pal·liar l’impacte de la reducció de tarifes establerta al Decret Llei 3/2010, a fi i efecte que per part de l’empresa i els representants dels treballadors es prenguin les mesures compensatòries que entenguin adients”. És a dir, si com a empresa amb el 5% no m’arriba, podran prendre més mesures “compensatòries”. Chapeau.

Per cert, a la proposta de conveni presentada per la mediació i acceptada per les patronals, CCOO i UGT, no es diu una paraula sobre la impossibilitat de presentar expedients de regulació d’ocupació (ERO) o altres mesures per protegir els llocs de treball durant la vigència del conveniu. Un altre triomf de les patronals. Afegiu aquí el mateix escenari que he formulat unes línies enrere.

Ara sí, aclareixo la qüestió del règim de jornada i descansos que els mediadors proposen regular segons l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, tal com volien, oh casualitat els representants patronals. Dos punts. El primer és que l’Estatut Marc, habilita la realització de jornades ordinàries de fins a 24 hores i permet modificar els descansos diaris i setmanals, convertint-los en sumatoris trimestrals. Alguns diuen que no s’ha de ser catastrofista perquè a l’ICS això no passa. He preguntat als companys del sindicat que treballen a l’ICS i em diuen que les jornades poden arribar a ser de 30 hores: “Qui comença una guàrdia el diumenge al matí, se’n va a casa dilluns al mig dia quan ha acabat la jornada. I la resta de setmana pot enllaçar dues jornades ordinàries amb una guàrdia al mig”. No dubto del que m’expliquen els companys però, en qualsevol cas, si la possibilitat hi és, voleu dir que no hi haurà qui la vulgui aprofitar? Perquè les salvaguardes que suposadament s’han introduït a la proposta per part del mediador jo no sé veure-les, potser estan escrites en tinta transparent com a les novel·les de Dan Brown. Perquè el terme “fiscalitzar” vol dir ser informat, molt diferent a nivell jurídic a un altre verb com seria “autoritzar”.

El segon punt. Respecte a la postura contradictòria, diuen, de MC. Nosaltres mai hem proposat que l’Estatut Marc reguli la jornada i els descansos de tot el personal sanitari. Dèiem que aquest marc podria ser bo per a regular les jornades complementàries, només aquestes jornades, perquè així les empreses no haurien de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social per les hores extraordinàries. A canvi, els descansos es regularien en base a l’Estatut dels Treballadors que és més favorable per als treballadors. Aquest era el plantejament que fèiem, en cap cas proposàvem que totes les jornades i els descansos es regulessin segons l’Estatut Marc.

Me n’oblidava de la sorpresa. La sorpresa és que aquesta proposta sigui acceptada per dos sindicats, CCOO i UGT, que diuen defensar els interessos de tots els treballadors i que ho facin esgrimint un argument fal·laç. Perquè el dia 7 de juliol, si el conveni actual decau, no passarà res, com tampoc va passar res el dia 21 de desembre de 2012. Les condicions actuals es mantindrien fins que un nou conveni les modifiqui. I així ho avala l’expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas: “Las condiciones de trabajo que tenían los trabajadores bajo la vigencia del convenio colectivo decaído en su vigencia estarán ya incorporadas o se incorporarán a sus respectivos contratos de trabajo como condiciones contractuales individuales/plurales de efectos colectivos”.

Per què l’accepten doncs? Si amb aquesta proposta tots els treballadors perden, ells què hi guanyen? O potser la pregunta adient és què no deixen de perdre?

Jordi Cruz és metge cirurgià d’urgències de l’Hospital de Mataró i president del sector Hospitals XHUP de Metges de Catalunya.  

Incompliment del primer conveni del Parc de Salut Mar

Tribuna d’opinió


Josep Maria Puig

Josep Maria Puig

No havien passat ni tres mesos des de la signatura del primer conveni col·lectiu del Parc de Salut Mar (PSMAR) quan l’empresa, el dia 3 de maig, ens va comunicar la seva decisió de no complir allò que acabaven de signar sobre el cobrament de la carrera professional. Per més escarni, ens van explicar que aquesta decisió havia estat presa durant els últims mesos de les negociacions malgrat que, davant les preguntes explícites que sobre aquesta qüestió vam fer a l’empresa, la resposta va ser sempre afirmar que el que no s’estava negociant en aquell moment passaria al nou conveni tal com estava a l’anterior. Així que, pel que semblava, quedava clar que aquest punt no es modificaria i se seguirien cobrant les carreres malgrat els intensos rumors externs de que podien perillar.

Decepció és un terme que no expressa prou el sentiment d’engany i traïció que l’actuació de l’empresa ens ha provocat. Engany perquè amb l’afany d’aconseguir convèncer-nos per signar unes retallades socials “imprescindibles per mantenir l’equilibri pressupostari” ens van mentir. I traïció  perquè qui va donar la cara davant del nostre col·lectiu per la bondat de l’acord amb l’empresa vam ser nosaltres.

Per si això no fos suficient, a hores d’ara, aquelles persones que van presentar la sol·licitud de carrera professional durant l’últim trimestre del 2012, no tenen encara els resultats de la seva avaluació. Els metges, tot i que la nostra comissió d’avaluació ha fet la seva feina, desconeixem encara el resultat de la mateixa gràcies al bloqueig que la Direcció de RRHH manté sobre aquest tema.

Si mirem enfora l’escarni és encara més gran. L’ICS ha anunciat que pagarà les carreres dels seus professionals, i a la majoria de la XHUP hi ha acord en pagar-les amb la condició de que l’import es retorni si en el futur hi hagués una sentència que així ho exigís. Nosaltres no, al Parc de Salut Mar no. Nosaltres estem patint la més restrictiva de les lectures del Reial Decret d’ajustos retributius. És més, ens han aplicat i ens apliquen totes les retallades que afecten els funcionaris sense ser-ne, però es neguen a fer-nos extensives les mesures de millora dirigides al personal estatutari, com ara la millora de la prestació econòmica de baixa laboral o la de les pròpies carreres professionals. A més a més, com a personal laboral, hem patit un ERO. Crèiem que l’empresa era només víctima, com nosaltres, de les bestieses imposades des d’àmbits superiors, però aquesta creença s’ha demostrat falsa. La seva única fita és l’equilibri pressupostari i si per això cal carregar l’estalvi sobre les nostres nòmines ho faran, ho estan fent.

Parc de Salut Mar

Davant d’aquests fets només ens queda la via judicial – ja iniciada –  per evitar l’espoli de la nostra nòmina. Cal tenir en compte que els forats produïts a l’empresa són, en part, fruit de decisions anteriors preses amb criteris d’utilitat política però sense viabilitat econòmica. Decisions com assignar al PSMAR centres sanitaris situats fora de la ciutat de Barcelona sense la dotació econòmica adient.

L’asfixia financera a què ens sotmet el CatSalut es dóna en un context en què aquest mateix organisme deu 72 milions d’euros al PSMAR. Ells no paguen però ens fan pagar a nosaltres. No tenen objeccions a l’hora de criticar Madrid pels deutes que manté amb Catalunya, però fan exactament el mateix amb nosaltres. Doble moral però la meitat de la vergonya que haurien de tenir.

Crida també l’atenció la contradicció entre el principi que predica amb insistència la direcció de l’empresa sobre la necessitat d’acabar amb l’igualitarisme en l’aspecte econòmic per premiar l’esforç, i la decisió final de castigar precisament aquells que més s’han esforçat durant els darrers 6 anys i han aconseguit els mèrits requerits per passar de nivell professional. El càstig, pels millors.

A partir d’ara què més incompliran? Quan trigaran en acollir-se a la reforma laboral per despenjar-se del conveni per no complir allò que hem signat però que no els interessa? Quina fiabilitat té la seva paraula? De què serveix negociar amb algú que no respecta els pactes? Com podem asseure’ns a negociar allò que els hi convé arreglar mentre incompleixen allò que ens convé a nosaltres? No ens veuria tothom com uns rucs? Han tancat portes fonamentals per poder negociar: la confiança, la bona fe contractual i la lleialtat.

Ens ho han posat difícil i s’ho han posat difícil. Tots hi perdem.

Josep Maria Puig és nefròleg, delegat de MC i president del comitè d’empresa del Parc de Salut Mar.