Metges de Catalunya adverteix a l’Hospital de Sant Pau que no acceptarà l’impagament de nòmines

Sant PauLa delegada de Metges de Catalunya (MC) i presidenta del comitè d’empresa de l’Hospital de Sant Pau, Carme Pérez, ha advertit a la gerència que els representants dels treballadors “no acceptaran” un possible impagament de les nòmines d’agost si finalment l’hospital no rep la transferència del Servei Català de la Salut (CatSalut) corresponent al mes de juliol.

En una carta dirigida divendres passat al personal, el gerent de l’Hospital de Sant Pau, Xavier Corbella, ha alertat que l’impagament de la contractació del mes de juliol per part del CatSalut “tensiona moltíssim” la tresoreria del complex sanitari i posa en perill el pagament de la nòmina d’agost, en cas que la Generalitat no efectuï aquesta transferència.

La Generalitat ha d’abonar aquest mes 22 milions d’euros a l’Hospital de Sant Pau per la contractació d’activitat assistencial. No obstant això, com ha passat amb la resta d’hospitals de la xarxa concertada, la transferència d’aquesta quantitat s’endarrerirà com a conseqüència de la falta de liquiditat del govern català.

Com a resposta a aquest comunicat , Carme Pérez, assenyala que una empresa amb “més de 1.000 milions de patrimoni net” no pot deixar de pagar als seus treballadors. Pérez recorda que l’hospital i la seva fundació privada “comparteixen caixa” i que, en cas de manca de liquiditat, la Fundació “pot avançar” l’import que necessiti l’hospital, com ha fet en anteriors ocasions.

En aquest sentit, Pérez avisa a la direcció de l’hospital que si finalment els treballadors no cobren la nòmina d’agost, el comitè d’empresa recorrerà a la llei concursal, instant un concurs de creditors per alçament de bens, per exigir que l’hospital respongui dels seus deutes amb el patrimoni de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Com han fet la majoria de centres concertats, Sant Pau activarà una pòlissa de crèdit bancari per fer front al pagament de les nòmines de juliol. Ara bé, segons la gerència, amb aquesta operació la pòlissa quedarà esgotada i no es podrà garantir el pagament de la nòmina d’agost si la Generalitat no ingressa els 22 milions del concert de juliol.

L’Hospital de Sant Pau es troba immers en un procés d’investigació judicial arran de les denuncies presentades per MC i altres sindicats per presumptes irregularitats en la gestió del centre.

Metges de Catalunya acusa les patronals d’aprofitar la crisi per passar el ribot al Conveni de la XHUP

Metges de Catalunya (MC) i la resta d’organitzacions sindicals presents a la Mesa Negociadora del Conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) es van reunir ahir amb les tres patronals del sector per reprendre les negociacions per a la signatura del nou conveni dels treballadors de la sanitat concertada, que es troba en situació d’ultra-activitat des del 31 de desembre de 2008.

En aquesta primera reunió, els representants de les patronals han presentat la seva proposta. Les empreses plantegen la signatura d’un únic Conveni que agrupi als quatre àmbits sanitaris del sector, igualant-los a la baixa i afegint-hi una excepció: aquells centres en què el finançament públic suposi entre el 50 i el 80% de l’activitat, poden despenjar-se del Conveni si així ho decideixen.

Respecte a la jornada i les retribucions del personal, les tres patronals demanen que sigui d’aplicació la jornada mínima de 37,5 hores setmanals que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (RD 20/2012) per als empleats públics, i fixen les taules salarials a data de juny de 2010, descomptant el 5% de la retallada d’aquell mateix any.

De la mateixa manera, els representants empresarials pretenen desobeir les sentències jurídiques sobre la retribució de l’atenció continuada, forçant l’acceptació d’ un preu/hora per sota del preu de la jornada ordinària.

Per últim, la proposta patronal planeja adequar la classificació professional en base al Pla Bolonya i modificar la major part dels complements variables (DPO) perquè estiguin supeditats a l’equilibri pressupostari.

Metges de Catalunya considera que el punt de partida de les patronals és totalment inacceptable. El sindicat denuncia que les empreses han reprès les negociacions amb un únic objectiu: utilitzar la crisi econòmica per aconseguir un Conveni involutiu que retalli drets adquirits i que situï els treballadors en un entorn de desprotecció de les condicions laborals.

Per MC, el victimisme dels representants patronals, parapetant-se en les dificultats econòmiques i l’obligació d’aplicar la legislació governamental, encobreix en realitat la voluntat de fixar unes condicions que només afavoreixen els interessos empresarials.

En aquest sentit, l’organització afegeix que és intolerable que les empreses pretenguin consolidar mesures que han estat rebutjades pels tribunals de justícia.

Els representants dels metges a la Mesa de Negociació han manifestat que no perceben “cap garantia” que aquesta proposta de Conveni pugui servir d’aixopluc davant de futures retallades. En cas que s’aprovessin noves mesures d’ajust, el nou marc laboral es convertiria en ”paper mullat”, segons els negociadors de MC.

Sector Públic

L’aplicació a la XHUP de la regulació que afecta als treballadors públics és contrària a dret segons el sindicat. MC argumenta jurídicament que les empreses concertades no formen part del denominat Sector Públic, ja que la seva font d’ingressos no prové directament de partides pressupostàries sinó de la seva activitat comercial.  Així, els centres concertats reben finançament per la compravenda de serveis sanitaris tenint el CatSalut com a principal proveïdor però no l’únic.

El sindicat recorda que els treballadors de la XHUP s’han vist doblement agreujats per la reducció salarial del 5% -encara en tràmit judicial- i per la reducció pressupostària derivada de les retallades al Departament de Salut que ha comportat dures mesures d’ajustament i reduccions de plantilla als centres concertats.

La Mesa de Negociació es tornarà a reunir al setembre per continuar amb les negociacions a partir d’aquesta proposta d’intencions presentada per les patronals.

Paga extra de Nadal

El Govern de la Generalitat suprimirà la paga extra de Nadal als funcionaris, tal com ha fixat el govern central en el Reial Decret 20/2012.

Els funcionaris catalans, però, recuperaran en la nòmina de desembre el 2,5% reduït en l’extra d’estiu. Així ho ha comunicat el govern als sindicats de la Mesa General de la Funció Pública i també al conjunt dels treballadors públics a través del portal ATRI.

Reproduïm la nota a continuació:

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ACORD DE GOVERN D’ADEQUACIÓ DELS ACORDS DE GOVERN DE 28 DE FEBRER I 29 DE MAIG DE 2012, A LA MESURA DE SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE ADOPTADA AMB CARÀCTER BÀSIC PEL GOVERN DE L’ESTAT, REIAL DECRET LLEI 20/2012 (24.07.12)

 
L’article 34 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012 autoritza al Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a l’exercici 2012, amb la previsió que poguessin afectar, preferentment i amb caràcter anual sobre el total de retribucions, les pagues addicionals que tinguin la consideració de complement específic o equivalent.

Sobre la base d’aquest article 34, el Govern de la Generalitat va aprovar dos Acords, un de 28 de febrer i un altre de 29 de maig, en virtut dels quals les retribucions del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el personal al servei de l’Administració de Justícia i el personal al servei de les Universitats Públiques catalanes, es redueixen, per al 2012, en un import equivalent al 5% de les retribucions íntegres de caràcter fix i periòdic.

L’apartat 4 del mateix article 34 de la Llei pressupostària preveu que les mesures que adopti el Govern sobrereducció de la despesa podran ser objecte d’adequació en el cas que el Govern de l’Estat aprovi, amb caràcter bàsic, una reducció de les retribucions per a totes les administracions publiques.

Doncs bé, el RDL 20/2012 incorpora un precepte de caràcter bàsic per a totes les administracions públiques consistent en la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre.

A la vista d’aquesta norma bàsica i de les previsions d’adequació que preveu la llei de Pressupostos, el Govern adequa els esmentats Acords de Govern de 28 de febrer i 29 de maig de 2012 que afecten tant al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, al personal al servei de l’Administració de Justícia i al personal al servei de les Universitats públiques catalanes.

Els  criteris d’adequació retributiva són els següents:

1. En la nòmina del mes de desembre, en què s’aplicarà la supressió de la paga extraordinària prevista pel RDL al personal esmentat, es regularitzarà aquesta reducció mitjançant l’abonament d’una quantia per un import equivalent a la deduïda en el mes de juny en base als acords esmentats.

2. Així mateix, es preveu que no s’aplicaran les deduccions mensuals previstes per als mesos de juliol a desembre de 2012, per al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació dels acords esmentats en què procedís.

3. En qualsevol cas, les reduccions retributives aplicades en l’any 2012 correspondran, com a mínim, a unimport equivalent a un 5% de reducció en els termes previstos als Acords del Govern esmentats al punt anterior. En conseqüència, en el supòsit que en concepte de paga extraordinària del mes de desembre correspongui unaquantia inferior al 5% de les retribucions íntegres anuals, en el moment de la regularització es minorarà laquantia corresponent per tal que la reducció global aplicada sigui del 5%.

4. Tenint en compte tot l’anterior, la nòmina del mes de desembre dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya consistirà en la mensualitat ordinària més un import equivalent al deduït dels havers del passat mes de juny.