37,5 hores, però prèvia negociació

Des del passat 29 de juny, data en què es van aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat de 2012, regna una certa confusió respecte a l’ampliació de la jornada laboral del Sector Públic a 37,5 hores setmanals.

En efecte, la Llei 2/2012 de pressupostos generals preveu la modificació de la jornada laboral dels treballadors que conformen el Sector Públic, tant de l’Administració central com de l’autonòmica i local.  La disposició addicional 71 d’aquesta llei diu que la jornada general del treball del personal públic “no podrà ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

No obstant això, Metges de Catalunya (MC) recorda que la jornada laboral és una de les matèries de negociació recollides per la Llei 7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). En l’article 37 d’aquest Estatut, s’especifiquen de forma clara les matèries que seran objecte de negociació a la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. La jornada laboral forma part d’aquest conjunt d’assumptes que correspon tractar en la mesa de negociació autonòmica.

Per tant, l’aplicació de la llei de pressupostos que amplia la jornada laboral dels treballadors públics, ha de passar el filtre de la Mesa General de la Funció Pública i la Mesa Sectorial de Sanitat. Fins que aquestes meses no es reuneixin per negociar les condicions de la modificació amb els representants sindicals, continua vigent la jornada actual.

El sindicat  alerta que qualsevol modificació unilateral de jornada per part de les gerències, es troba al marge d’allò previst per l’EBEP i no resulta d’obligat compliment per als treballadors.

RD 20/2012: Estat d’excepció

La nova bateria de mesures d’ajustament anunciades pel president del Govern, Mariano Rajoy, afegint-hi aquelles que van aparèixer per sorpresa al BOE de dissabte, situen els treballadors públics en un estat d’excepció. Assistim a una pèrdua de drets sense parangó alhora que s’estigmatitza la condició de funcionari, responsabilitzant-lo del dèficit públic.

Els funcionaris perdran la paga extra de Nadal, veuran reduïts a 3 els dies de lliure disposició a partir del 2013, i es disminuirà també la prestació d’incapacitat temporal (IT) que reben durant els 20 primers dies de baixa.

El govern català encara no ha aclarit si la retallada espanyola s’afegirà a l’aprovada el passat 15 de maig per la Generalitat, que redueix un 5% el sou dels empleats públics.

MC ha exigit la retirada d’aquesta retallada salarial tal com va prometre el president de la Generalitat, Artur Mas, quan va afirmar que la mesura només es modificaria en cas que el Govern central decretés una retallada generalitzada de les nòmines dels  funcionaris del conjunt d’Espanya.

Metges de Catalunya i la resta de sindicats professionals de la sanitat catalana (SATSE, SAE i FESITESS-Catalunya), han elaborat un manifest conjunt de rebuig a les reformes i han expressat el seu suport a les concentracions convocades per demà dijous 19 de juliol.

Sobre les DPO 2012 de l’ICS

Les direccions dels centres d’atenció primària han presentat, per a la seva signatura, el document d’acord del complement de direcció per objectius (DPO) de l’any 2012.

Metges de Catalunya (MC) recorda als seus afiliats que, tal com consta en el II Acord de la Mesa de Negociació de Sanitat de l’Institut Català de la Salut, la proposta d’objectius ha de complir el següents requisits:

  • Els objectius han de ser assolibles i fixats amb la participació de l’interessat, que ha de estar-hi d’acord.

  • Els elements que influeixen en la retribució variable han de ser explícits, ben definits, específics i coneguts, i el professional, mitjançant el seu treball, ha de poder incidir-hi, sense dependre d’altres persones o d’altres elements que puguin influir-hi dificultant l’assoliment.

  • Els objectius es mesuraran mitjançant un indicador objectivable, i així mateix, es fixarà una meta (percentatge que s’ha d’assolir) de consecució clara i verificable, i el professional tindrà periòdicament informació de l’evolució de cada objectiu pactat per poder-lo aconseguir.

  • El complement retributiu associat als diferents percentatges de consecució del complement de direcció per objectius ha de estar reflectit en el document a signar pel professional i ha de correspondre a la quantitat econòmica que es determina en el II Acord.

A conseqüència del retard en el procés de fixació de les DPO 2012,  MC recalca que si el document d’acord entre la direcció del centre i el professional se signa després del primer trimestre de l’any, els percentatges de consecució de cada objectiu pactat han de ser proporcionals al període que tindrà el professional durant l’any 2012 per assolir cada objectiu concret, i per tant el que es computarà com el 100% d’obtenció.

De la mateixa manera, el sindicat recorda que tots els objectius fixats han de respondre a l’evidència científica i que, en cap cas, han de plantejar dilemes ètics i/o conflictes deontològics al professional. Tampoc s’han de considerar objectius els que estiguin associats a qüestions laborals i/o organitzatives que es resolen amb altres instruments.

Respecte al detall dels objectius fixats, MC recomana no acceptar fites que requereixin la participació determinant de factors externs o d’altres membres aliens al professional mèdic.

Per facilitar la presentació d’aquestes al·legacions a la direcció del centre, MC proporciona als afiliats una instància que recull els preceptes del II Acord i sol·licita que es respectin en la fixació dels d’objectius de 2012.

Qui així ho desitgi, pot presentar aquesta instància (degudament emplenada) junt amb el document d’objectius lliurat per l’ICS. Si les DPO ja han estat signades, es pot presentar la instància a la SAP o a la Direcció d’Àmbit. En qualsevol cas, l’interessat sempre ha de guardar una còpia per a futures reclamacions.

La instància, elaborada pels serveis jurídics de MC, incorpora un punt obert, disponible perquè cada facultatiu pugui afegir a voluntat pròpia les al·legacions que consideri oportunes respecte a la fixació d’unes DPO correctes i conformes al II Acord.

-Descarrega aquí la instància-